1. A. Τρόπος λήψης αποφάσεων της Αναρχικής Πολιτικής Οργάνωσης (ΑΠΟ)

 

Α1. Αρχές

Στο κομμάτι των αρχών οι αποφάσεις λαμβάνονται με βάση την ομοφωνία-σύνθεση-συναίνεση με απόλυτη δεσμευτικότητα.

 

Α2. Στρατηγική

Στο κομμάτι της στρατηγικής ο τρόπος λήψης απόφασης είναι ομοφωνία-σύνθεση-συναίνεση με απόλυτη δεσμευτικότητα. Σε αυτό το πεδίο, ωστόσο, εάν μία (1) ομάδα επιθυμεί να εξαιρεθεί για οποιονδήποτε λόγο από τη συνθετική πρόταση που έχει προκύψει, έχει τη δυνατότητα να ζητήσει να εξαιρεθεί και να μην δεσμευτεί, αρκεί να μην αναπτύξει αντιθετικό λόγο και δράση με τις αποφάσεις της ΑΠΟ. Η εξαίρεσή της ή μη θα κρίνεται από τις ομάδες της ΑΠΟ και η έγκριση της εξαίρεσης θα πρέπει να δίνεται ομόφωνα. Αν περισσότερες από μία ομάδες δεν συμφωνούν/συναινούν στην προτεινόμενη στρατηγική, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απόφαση γύρω από τη συγκεκριμένη πρόταση στρατηγικής. Αν μια ομάδα ζητήσει την εξαίρεσή της και της δοθεί αυτή η δυνατότητα, το θέμα για το οποίο ζητήθηκε η εξαίρεση θα παίρνει προτεραιότητα για την επόμενη ολομελειακή διαδικασία.

 

Α3. Θέσεις

Στο κομμάτι των θέσεων ισχύει ό,τι και στη στρατηγική, με την υποσημείωση ότι η εξαίρεση γίνεται μόνο σε περίπτωση απουσίας επεξεργασμένης θέσης της συλλογικότητας που ζητά την εξαίρεση, και όχι σε περίπτωση πολιτικών διαφωνιών.

 

Α4. Τακτική

Σε ζητήματα τακτικής οι αποφάσεις προκύπτουν με βάση τη διαδικασία σύνθεσης ή συναίνεσης, με δεσμευτικό χαρακτήρα ως προς την υλοποίηση της απόφασης. Στο βαθμό που η σύνθεση/συναίνεση δεν είναι δυνατή, οι αποφάσεις λαμβάνονται με αυξημένη πλειοψηφία, (3/5) ενώ οι ομάδες-μέλη που διαφοροποιούνται από τις αποφάσεις δεν δεσμεύονται να τις υλοποιήσουν.

 

Σημειώσεις:

 • Στρατηγική: η θέσπιση μακρόπνοων στόχων (και κατά περίπτωση βραχυπρόθεσμων), που προκύπτουν από τις αρχές και τις θέσεις της ΑΠΟ, όπως και η αποτύπωση γενικών σχεδίων που θα επιτύχουν την εκπλήρωση των στόχων αυτών.
 • Τακτική: Οι κινήσεις που προκύπτουν με βάση τον στρατηγικό στόχο και σχεδιασμό.
  Η απόφαση για το αν ένα ζήτημα είναι στρατηγικό ή τακτικό επαφίεται αφενός στις προηγούμενες πολιτικές αποφάσεις της ΑΠΟ και αφετέρου στην πολιτική εκτίμηση των ομάδων της ΑΠΟ την εκάστοτε χρονική στιγμή, και πρέπει να λαμβάνεται συναινετικά.
 • Δεν δίνεται η δυνατότητα στις συλλογικότητες να μπλοκάρουν με οποιονδήποτε τρόπο εκ των προτέρων τη διαδικασία σύνθεσης.
 • Η άρνηση σύνθεσης πριν επιτευχθεί η παραγωγή μιας ελάχιστης πολιτικής τοποθέτησης στα ζητήματα θέσεων και στρατηγικής θεωρείται παρακώλυση της διαδικασίας. Η ομάδα που δεν συναινεί στην ελάχιστη πολιτική τοποθέτηση αναλαμβάνει την ευθύνη της μη απόφασης και η διαδικασία καταγράφεται εσωτερικά.
 • Τα ζητήματα για τα οποία δεν κατέστη δυνατό να υπάρξει ελάχιστη τοποθέτηση μετατίθενται σε επόμενη ολομελειακή διαδικασία και εξετάζονται κατά προτεραιότητα.

Β. Συμμετοχή των συλλογικοτήτων
Β1. Τρόπος ένταξης ομάδων

Η αναρχική ομάδα ή συλλογικότητα η οποία επιθυμεί να ενταχθεί στην Αναρχική Πολιτική Οργάνωση πρέπει να συμφωνεί με τις αρχές και τη λειτουργία της ΑΠΟ και να αποδέχεται τις θέσεις και τις αποφάσεις των συνεδρίων της. Αίτημα ένταξης γίνεται με αποστολή e-mail, στο οποίο, πέρα από την αποδοχή των παραπάνω, η ομάδα καλείται να κάνει μια σύντομη αυτοπαρουσίαση, αναφερόμενη στην πολιτική της δράση.

Το διαρκές όργανο εξετάζει το αίτημα στον χρόνο που μπορεί και δίνει την τυπική προέγκριση συμμετοχής στην υποψήφια συλλογικότητα. Η τυπική προέγκριση μπορεί να μην δοθεί μόνο στην περίπτωση που το διαρκές όργανο κρίνει ότι τίθεται ζήτημα ασφάλειας της ΑΠΟ και των μελών της από την είσοδο της υποψήφιας συλλογικότητας.

Εφόσον έχει πάρει την προέγκριση, η υποψήφια ομάδα μπορεί να συμμετέχει στις διαδικασίες και στα όργανα της ΑΠΟ, καθώς και να στελεχώνει τις δράσεις της, αλλά δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία λήψης απόφασης. Η τελική ένταξη της συλλογικότητας γίνεται στο επόμενο συνέδριο ή συνδιάσκεψη (έκτακτη ή μη). Στην περίπτωση που το αίτημα συμμετοχής διατυπώνεται σε διάστημα μικρότερο των 2 μηνών μέχρι το επόμενο συνέδριο ή συνδιάσκεψη, η τελική ένταξη μεταφέρεται για το μεθεπόμενο συνέδριο ή συνδιάσκεψη. Τρόπος λήψης απόφασης για την ένταξη των συλλογικοτήτων ορίζεται η αυξημένη πλειοψηφία των 4/5 των συλλογικοτήτων.

 

Β2. Τρόπος αποχώρησης ομάδων

Οι ομάδες έχουν τη δυνατότητα αποχώρησης όποτε επιθυμούν, επιστρέφοντας, αν κατέχουν, κοινόχρηστους πόρους (π.χ. ταμείο, υλικά αγαθά, μέσα πρόσβασης σε υποδομές κτλ.). Μετά την αποχώρηση κάποιας ομάδας από την ΑΠΟ, η ομάδα δεν έχει δικαίωμα χρήσης υλικών υποδομών και πόρων της ΑΠΟ χωρίς την έγκρισή της και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στα όργανά της.

Η ομάδα οφείλει να δίνει ένα πολιτικό κείμενο αποχώρησης, όπως και να γνωστοποιεί άμεσα το γεγονός της αποχώρησής της σε όλες τις ομάδες, είτε μέσω του φόρουμ είτε με e-mail.

 

Β3. Διαδικασία αποπομπής ομάδων

Ζήτημα για την αποπομπή μιας ομάδας τίθεται μόνο σε περίπτωση καταστρατήγησης αρχών, θέσεων και μη τήρησης δεσμευτικών συλλογικών αποφάσεων της ΑΠΟ, καθώς και απαξίωση των διαδικασιών της ΑΠΟ με παρατεταμένη απουσία και μη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων.

Οι ομάδες που δεν θα συμμετέχουν σε κάποια διαδικασία θα πρέπει να ενημερώνουν και να αιτιολογούν ικανοποιητικά την απουσία τους, είτε μέσω του φόρουμ είτε με e-mail.

Βάσει των παραπάνω, οποιαδήποτε ομάδα μπορεί να θέσει αίτημα για αποπομπή μιας ομάδας. Επίσης, τίθεται θέμα αποπομπής μιας ομάδας μετά από 3 συνεχόμενες αδικαιολόγητες απουσίες σε ολομελειακές διαδικασίες.

Σε πρώτη φάση, η ομάδα ενημερώνεται σχετικά και γνωστοποιούνται οι σχετικές παρατηρήσεις, υποδείξεις, συστάσεις. Καθοριστικός παράγοντας στη διαδικασία αποπομπής μιας ομάδας είναι η στάση και οι εξηγήσεις απέναντι στην κριτική που θα δεχθεί.

Αίτημα αποπομπής πρέπει να κατατίθεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν το επόμενο συνέδριο ή συνδιάσκεψη, που είναι και τα αρμόδια όργανα για να εξετάσουν το ζήτημα αποπομπής μιας συλλογικότητας. Τρόπος λήψης απόφασης για τη διαδικασία αποπομπής ορίζεται η ομοφωνία. Η ομάδα προς αποπομπή εξαιρείται από τη συμμετοχή της στην απόφαση.

 

Σημείωση:

 • Ο τρόπος λήψης απόφασης για την ένταξη ή την αποπομπή μιας συλλογικότητας μπορεί να επαναπροσδιοριστεί εκτός από το συνέδριο και στις συνδιασκέψεις.

Β4. Αυτονομία ομάδων

Τα κύτταρα της οργάνωσης είναι οι συλλογικότητες, οι όποιες καθορίζουν τις κατευθύνσεις της. Ζητούμενο είναι η συλλογικοποίησή τους σε έναν ανώτερο βαθμό και όχι η ισοπέδωσή τους στο όνομα μιας κεντρικής διαδικασίας. Κάθε ομάδα έχει πλήρη αυτονομία ως προς το λόγο και τη δράση της εφόσον δεν αντιβαίνει τις αρχές, τις θέσεις, τις δεσμευτικές συλλογικές αποφάσεις και τη λειτουργία της ΑΠΟ.

 

Γ. Όργανα

Γ1. Συνέδριο

Πρωταρχικό όργανο λήψης αποφάσεων σε σχέση με τις αρχές, τις θέσεις, τους στόχους, τη στρατηγική και την οργανωτική δομή (όργανα και διαδικασίες) είναι το συνέδριο. Η βάση-κύτταρα για τη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο του συνεδρίου είναι οι συλλογικότητες που συμμετέχουν σ’ αυτό ως αυτόνομες οντότητες.

 • Ο τόπος διεξαγωγής των συνεδρίων θα επιλέγεται κατά περίπτωση με βάση τις πολιτικές ανάγκες και τις υλικές συνθήκες.
 • Είναι το μοναδικό όργανο που έχει την αρμοδιότητα και τη δυνατότητα για αλλαγή/αναθεώρηση του καταστατικού (αρχές, θέσεις, στόχοι, δομή-λειτουργία).
 • Το κάθε συνέδριο είναι και το αρμόδιο να καθορίσει το επόμενο με ανώτερο όριο τα 2 χρόνια.
 • Στο συνέδριο θα γίνεται γενικός απολογισμός και ανάλυση συγκυρίας στα ζητήματα που εμπίπτουν του συνεδρίου.
 • Στο συνέδριο θα ορίζονται οι γενικές πολιτικές κατευθύνσεις και οι βασικοί στόχοι της ΑΠΟ, τα εργαλεία και τα όργανα για την υλοποίηση των αποφάσεων.

Γ2. Συνδιάσκεψη

Η συνδιάσκεψη είναι ολομελειακό και αποφασιστικό όργανο της ΑΠΟ. Επανεκτιμά τις τακτικές, ασχολείται με τα τρέχοντα λειτουργικά ζητήματα, κάνει τον ενδιάμεσο απολογισμό δράσεων και σχεδιάζει νέες δράσεις.

 • Η συνδιάσκεψη πριν το συνέδριο πρέπει να προετοιμάσει το επόμενο συνέδριο.
 • Η συνδιάσκεψη πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο στο μεσοδιάστημα των συνεδρίων.
 • Η συνδιάσκεψη μπορεί να παράξει νέες θέσεις ή και να εμπλουτίσει τις ήδη υπάρχουσες, αρκεί να μην είναι αντιπαραθετικές με τις ήδη καταγεγραμμένες.
 • Η συνδιάσκεψη μπορεί και να απολογίζει και να εμπλουτίζει τις ήδη υπάρχουσες στρατηγικές.

Η σύγκληση έκτακτης συνδιάσκεψης μπορεί να προταθεί από μία ομάδα και για να πραγματοποιηθεί πρέπει να εγκριθεί από τα 2/3 των ομάδων-μελών της ΑΠΟ ή από το διαρκές όργανο.

 

 

 

Γ3. Διαρκές όργανο

Το διαρκές όργανό της ΑΠΟ έχει ολομελειακό χαρακτήρα, αποτελούμενο από εκπροσώπους των συλλογικοτήτων-μελών της. Έχει επίσης αποφασιστικό και εκτελεστικό χαρακτήρα μεταξύ των συνεδρίων και των συνδιασκέψεων. Συνεπώς, οι εκπρόσωποι των ομάδων στο διαρκές όργανο οφείλουν να έχουν εξουσιοδότηση λήψης απόφασης από την ομάδα τους. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται μέσω σύνθεσης, συναίνεσης ή, αν δεν είναι εφικτό αυτό σε ζητήματα τακτικής, με αυξημένη πλειοψηφία των 3/5 των παρευρισκόμενων ομάδων.

Συνεδριάζει τακτικά, μία φορά το μήνα, ενώ στο μεσοδιάστημα η επικοινωνία των συλλογικοτήτων πραγματοποιείται μέσω του φόρουμ της ΑΠΟ. Κάθε συλλογικότητα, τοπικός συντονισμός ή επιμέρους όργανο έχει δικαίωμα να καλέσει έκτακτη συνεδρίαση του διαρκούς κοινοποιώντας την αιτία έκτακτης σύγκλησης. Η συνεδρίαση του διαρκούς πραγματοποιείται είτε μέσω τηλεδιάσκεψης είτε δια ζώσης, αν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο. Στην περίπτωση που το διαρκές καλείται να συνεδριάσει με αίτημα τοπικού συντονισμού ή επιμέρους οργάνου, η σύγκλησή του είναι απαραίτητη. Στην περίπτωση που πρόκειται για επιθυμία μίας ή περισσοτέρων συλλογικοτήτων, τότε το διαρκές συγκαλείται ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη των 3/5 των συλλογικοτήτων της ΑΠΟ.

Το διαρκές όργανο συγκροτείται αμέσως μετά από κάθε συνέδριο και έχει την ευθύνη της υλοποίησης των αποφάσεών του. Παράγει λόγο εξ ονόματος της ΑΠΟ και επικαιροποιεί το πολιτικό πλαίσιο της κίνησης που ορίζεται από το συνέδριο και τις συνδιασκέψεις. Επιπλέον, συντονίζει τα επιμέρους όργανα (τομείς, θεματικές ομάδες, τοπικούς συντονισμούς).

Επιπρόσθετα, είναι επιφορτισμένο με την παραγωγή του πολιτικού λόγου της ΑΠΟ, με τον έλεγχο τήρησης της γενικής πολιτικής γραμμής, της στρατηγικής και των αποφάσεων των συνεδρίων και των συνδιασκέψεων, ενώ έχει και την πολιτική ευθύνη της παρέμβασης στο πολιτικό και κοινωνικό πεδίο, από κοινού με τους τοπικούς συντονισμούς και τις συλλογικότητες-κύτταρα. Το έργο του απολογίζεται στα συνέδρια και στις συνδιασκέψεις.

Στο διάστημα ανάμεσα στα συνέδρια και τις συνδιασκέψεις, το διαρκές όργανο επικυρώνει τις αποφάσεις των επιμέρους οργάνων και των τοπικών συντονισμών. Παράλληλα, έχει την πολιτική ευθύνη για ό,τι φέρει την υπογραφή της ΑΠΟ, είτε στα επιμέρους όργανά της, είτε στους τοπικούς συντονισμούς.

Σε περίπτωση που αυτό δεν έχει τον απαιτούμενο χρόνο για να εγκρίνει μια πρόταση κάποιου τοπικού συντονιστικού ή επιμέρους οργάνου, τότε το λόγο και τη δράση την υπογράφει το τοπικό συντονιστικό ή το επιμέρους όργανο που κατέθεσε την πρόταση. Η ευθύνη όμως εξακολουθεί να βαρύνει το σύνολο της ΑΠΟ και τον τελικό απολογισμό της κίνησης αναλαμβάνει το διαρκές όργανο.

Έτσι, σε περιπτώσεις που οι τοπικοί συντονισμοί ζητούν την έκτακτη σύγκληση του διαρκούς, τότε αυτό οφείλει να συγκαλείται και να αποφασίζει σε διάστημα:

α) 8 ημερών, αν πρόκειται για ένα τοπικό ζήτημα.

β) 3 ημερών, αν πρόκειται για έκτακτα ζητήματα (π.χ. καταστολή, εξεγερσιακά γεγονότα, έκτακτα καλέσματα κτλ.).

Τέλος, καμιά σύμπραξη των τοπικών συντονισμών ή των επιμέρους οργάνων της ΑΠΟ με άλλες ομαδοποιήσεις δεν είναι εφικτή χωρίς την έγκριση από το διαρκές όργανο.

Σημείωση:

 • Η συμμετοχή των συλλογικοτήτων στα ολομελειακά αποφασιστικά όργανα (Γ13), με πληρότητα των μελών εάν είναι εφικτό στο συνέδριο και στη συνδιάσκεψη, είναι απαραίτητη. Κάθε απουσία συλλογικότητας πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Οι ομάδες που απουσιάζουν από τα ολομελειακά αποφασιστικά όργανα πρέπει να συναινέσουν με τις αποφάσεις που λήφθηκαν από αυτά. Σε ζητήματα τακτικής που οι αποφάσεις έχουν ληφθεί με ομοφωνία, σύνθεση, συναίνεση είτε ψηφοφορία, οι ομάδες που απουσίασαν θα πρέπει να δηλώσουν μέσα σε διάστημα που θα ορίσει το όργανο στο πλαίσιο του οποίου λαμβάνονται οι αποφάσεις αν συμφωνούν/συναινούν με τις ληφθείσες αποφάσεις και άρα δεσμεύονται στην υλοποίησή τους ή αν διαφωνούν, άρα δεν δεσμεύονται. Σε κάθε περίπτωση, η μη συμφωνία των ομάδων που απουσίασαν δεν θέτει υπό αμφισβήτηση τις αποφάσεις των ολομελειακών αποφασιστικών οργάνων.
 • Οι αποφάσεις στα ολομελειακά αποφασιστικά όργανα (Γ13.) λαμβάνονται από τις παρούσες συλλογικότητες.

Γ4. Τοπικοί συντονισμοί

Στις πόλεις και ανάλογα με τις υπαρκτές δυνατότητες και σε ευρύτερο γεωγραφικά χώρο όπου δραστηριοποιούνται 2 ή περισσότερες ομάδες, συγκροτούνται συντονιστικά εκτελεστικά όργανα τα οποία υλοποιούν τις αποφάσεις του συνεδρίου, της συνδιάσκεψης και του διαρκούς οργάνου και αναλαμβάνουν σχετικές πρωτοβουλίες μέσα στα πλαίσια και με τους όρους που θέτουν το συνέδριο, οι συνδιασκέψεις και το διαρκές όργανο.

Στις συνελεύσεις του τοπικού συντονιστικού συμμετέχουν όλες οι κατά τόπους συλλογικότητες. Οι τοπικοί συντονισμοί, ως εκτελεστικά όργανα, λαμβάνουν αποφάσεις όπως έχει οριστεί σε ζητήματα τακτικής.

Τα τοπικά συντονιστικά δεν μπορούν να παράγουν θέσεις, αλλά μπορούν να εκφράσουν λόγο σε συμφωνία με τις θέσεις τις ΑΠΟ, ο οποίος εγκρίνεται από το διαρκές όργανο (βλ. Γ3).

 

Γ5. Ομάδες εργασίας

Ως ομάδες εργασίας ορίζονται ομάδες που έχουν ως στόχο τη διεκπεραίωση πρακτικών ζητημάτων. Δεν έχουν σταθερή σύσταση. Είναι επιθυμητή η συμμετοχή των ομάδων με κυκλικό τρόπο.

 

Γ6. Τομείς

Ως τομείς ορίζονται οι σταθερές δομές που αναλαμβάνουν τη διαχείριση των λειτουργιών και των μόνιμων αναγκών της ΑΠΟ όπως:

α) την προπαγάνδιση των θέσεών της (π.χ. blog, έντυπο, εφημερίδα)

β) τις οικονομικές ανάγκες της ΑΠΟ (π.χ. ταμείο)

γ) την επικοινωνία μεταξύ των μελών της (π.χ. φόρουμ) και την επικοινωνία με άλλες συλλογικότητες.

 

Γ7. Ειδικές θεματικές ομάδες

Οι ειδικές θεματικές ομάδες (π.χ. για τα εργασιακά, τη λεηλασία της φύσης, την καταστολή, τον αντιφασισμό) αναλαμβάνουν την παραγωγή λόγου και την επεξεργασία θέσεων και προτάσεων δράσης προς το διαρκές συντονιστικό ή οποιοδήποτε άλλο ολομελειακό όργανο.

Σημείωση: Η πρακτική λειτουργία της οργάνωσης δεν μπορεί να υπόκειται σε συσχετισμούς πλειοψηφίας-μειοψηφίας. Οι ομάδες εργασίας/τομείς ανήκουν στην οργάνωση και υλοποιούν τις αποφάσεις, ανεξάρτητα από το πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις. Οι συμμετέχοντες στα εκτελεστικά όργανα που έχουν την ευθύνη πρακτικών λειτουργιών και μόνιμων αναγκών της οργάνωσης (Γ5Γ6) δεν εξαιρούνται από αυτά όταν η ομάδα τους διαφωνεί με μια ληφθείσα απόφαση. Για να εξαιρεθεί κάποιος, εφόσον το επιθυμεί, από μια ομάδα εργασίας ή από τη λειτουργική του θέση σε κάποιον από τους τομείς, θα πρέπει να αντικατασταθεί και έπειτα να εξαιρεθεί.