Αntiwar protest outside the Greek parliament (Athens) by Group against Patriarchy – Anarchist Political...

0
Today 28/02/2022 as anarchist women we held a protest outside the Greek Parliament in Athens, opposing the war and the atrocities it inflicts on people: fear, death, forced migration, repression of resistance. We stand...

COMUNICATO DI SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALISTA PER L’85° ANNIVERSARIO DELLA RIVOLUZIONE SPAGNOLA

0
LA RIVOLUZIONE SOCIALE GLOBALE O LA BRUTALITÀ DI STATO E CAPITALISMO Il 19 luglio 1936 le sirene delle fabbriche di Barcellona non suonano per l'inizio del turno. È il segnale concordato dei comitati di fabbrica...

İberya Devrimi’nin 85. Yılında Uluslararası Dayanışma Açıklaması

0
YA TOPLUMSAL DEVRİM YA DEVLET – KAPİTALİZM VAHŞETİ İberya Devrimi’nin 85.Yılında Uluslararası Dayanışma Açıklaması 19 Temmuz 1936’da Barselona’daki fabrikaların sirenleri, yeni vardiyanın başlangıcı için çalmadı. Bu, fabrika komitelerinin konfederasyonun savunma komitelerini uyarmaları için CNT’nin (Ulusal Emek Konfederasyonu)...

Statement of Internationalist Solidarity for the 85 years since the Spanish Revolution

0
GLOBAL SOCIAL REVOLUTION OR STATE AND CAPITALIST BRUTALITY On July 19th 1936, the sirens of the factories in Barcelona do not sound for the beginning of the shift. It is the agreed signal of the...

3d Libertarian Festival for Social, Class & International Solidarity

0
3d Libertarian Festival for Social, Class and International Solidarity Anarchist Political Organization – Federation of Collectives (Greece) July  9-10-11 |Athens University Campus, Zografou    Friday 9 July 19.00: International solidarity will win! From Chiapas, Chile and Colombia to Turkey, the revolt...

Los Zapatistas viajan a Europa • ¡La Solidaridad internacional ganará!

0
De las comunidades indígenas de Chiapas que, despues del levantamiento zapatista del Año Nuevo de 1994 están construyendo su autonomía, enviando constantemente a los de abajode todo el mundo el mensaje de resistencia global...

Zapatistas are travelling to Europe • Internationalist Solidarity will win!

0
From the indigenous communities of Chiapas which since the Zapatista revolt on the 1st of January 1994, have been building their autonomy, sending to the people from below worldwide the message of resistance against the...

Solidarity with the rebellious people in Colombia

0
Thousands of people have taken to the streets of Colombia's cities over the last days, struggling against the state and capitalist brutality that they face every day. Since 28 April, the day of a...

BLACK & RED 1st of MAY AGAINST THE STATE, THE CAPITAL AND THE CRIMINAL...

0
The global outbreak of the Covid-19 pandemic has operated both as a turning point in history and as an accelerator of the total systemic crisis, revealing in the most tragic way the antisocial and...

About political prisoner’s Dimitris Koufodinas hunger strike and the wider social and class struggles...

0
On the 8th of January, militant D. Koufodinas begins a hunger strike, in resistance to the state totalitarianism that that revengefully attempts to impose a special regime against him and against all those who...